Tentative Programme – Muktamar Kewangan Islam, Monday (17 Jun 2013)

08:30 MAJLIS PEMBUKAAN RASMI

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd Rosli Haji Sabtu
Pengarah Urusan, Autoriti Monetori Brunei Darussalam (AMBD)

Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned
Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam

09:30 Minum Pagi
10:00 UCAPTAMA 1

Sheikh Nizam Yaquby
Penasihat Syariah, Bahrain

10:20 SESI SATU: KEWANGAN ISLAM – PELUANG DAN CABARAN

 • Maqasid al Syariah dalam Kewangan Islam
 • Urus Tadbir Syariah
 • Syariah Audit Dalam Sistem Kewangan Islam

Moderator: Dr. Mohd Daud Bakar Pengerusi, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia & Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Panelis:

 • Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Seri Setia Awang Haji Suhaili bin Haji Mohiddin Timbalan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam
 • YBhg. Tan Sri Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman Penasihat Syariah, Jabatan Peguam Negara
 • Dr. H.M. Anwar Ibrahim Timbalan Ketua, Dewan Syariah Nasional, Majlis Ulama Indonesia
 • Dr. Isma-ae Alee Penasihat Syariah, Thailand
12:00 Makan Tengahari
13:30 UCAPTAMA 2:

Sheikh Esam Ishaq
Penasihat Syariah, Bahrain

14:45 SESI DUA: PRODUK PASARAN MODAL ISLAM

 • Sukuk
 • Amanah Saham Islam & Stok Patuh Syariah
 • REIT Islam
 • Produk Berstruktur Islam dan Derivatif Instrumen Islam

Moderator: Dr Dayang Hajah Masnon bin Haji Ibrahim Ahli, Majlis Penasihat Syariah, BIBD

Panelis:

 • Dato Seri Setia Haji Awang Metussin bin Haji Baki Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Brunei Darussalam
 • Dr. Mohd Akram Laldin Pengarah Eksekutif, ISRA
 • Dr. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali Ahli, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia & Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
 • Dr Oni Sahroni Ahli, Dewan Syariah Nasional, Indonesia
15:30 UCAPTAMA 3:

Dr Mohammad Abd Rahim Sultan Al Olama
Penasihat Syariah, UAE

15:50 SESI TIGA: DISKUSI PENGAMAL PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM

Moderator: Awang Haji Aidil Yusrie bin Haji Shari Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD)

Panelis:

 • Dr Dayang Hajah Masnon bin Haji Ibrahim Ahli, Majlis Penasihat Syariah, BIBD
 • Javed Ahmad Kamil Hassan Pengarah Urusan, Bank Islam Brunei Darussalam
 • Dr. Haji Abdurrahman Raden Aji Haqqi Pensyarah Kanan, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISSA
 • Awang Haji Muhammad Shukri bin Haji Ahmad Ahli Lembaga Penyeliaan Kewangan Syariah, Brunei Darussalam
 • Khairul Azrin Hj Besar Pensyarah Kanan, UBD
16:30 Minum Petang / Tamat MUKTAMAR KEWANGAN ISLAM BIIS2013